Home

Loonindexering 2021 arbeiders

Loonindexering 2021 Arbeiders Wijziging indexmechanisme : voortaan jaarlijks op 1 januari en 1 juli. Normaal is er ook een negatieve index in januari 2021, maar de sociale partners hebben beslist de negatieve index (-0,09 %) niet toe te passen op de lonen, maar te verrekenen bij de volgende indexaanpassing. 124.00

Loonindexering 2021 Arbeider

Alle lonen (sectorale minima of werkelijke lonen toegepast in bedrijven) stijgen met 1,1% vanaf 1 juli 2019, met een minimum van 0,14 € per uur In 2021 werd de premie Zorgverzekeringswet (ZVW) verhoogd, evenals de WAO/WIA-(basis)-premie. Ook is de werkgeverspremie pensioen per saldo gestegen. Bij de drie onderscheiden sectoren nam de cao-loonontwikkeling bij de gesubsidieerde instellingen het meest toe, namelijk met 2,6 procent. Bij de sector particuliere bedrijven stegen de lonen met 2,1 procent het minst. Bij de overheid zijn voor. Loonindexering van 1 % op 1 januari 2021 Op 1 januari 2021 worden alle lonen in de voedingsnijverheid verhoogd met 1 %. De indexering geldt voor alle lonen: de minimumlonen en de lonen die hoger liggen dan het minimumloon. Hiernaast vinden jullie de nieuwe sectorale minimumlonen terug die gelden vanaf 1 januari 2021. MINIMUMLONEN VANAF 1 JANUARI 2021 Je loon van januari 2021 zal stijgen met 0,9 % ten opzichte van je loon van december 2020. Wanneer krijg je deze loonverhoging ? Je krijgt deze loonsverhoging vanaf je loon van januari indien die nog werd toegepast: CAO-verhoging 1,1% voor arbeiders betaald boven het sectorale barema, verhoogd met een CAO-verhoging van 0,04 EUR indien deze arbeiders in december 2019 de jaarlijkse brutopremie van 80 EUR ontvingen. De CAO-verhoging wordt toegepast na de indexering. Verhoging vergoeding arbeidskledij

Index & Loon. Elke maand publiceren we hier een overzicht van de geldende index en de loonaanpassingen per paritair comité. Raadpleeg Index & Loon Indexering van de lonen van de arbeiders van het garagebedrijf met 0,77% op 1 februari 2021 De jaarlijkse indexering van de lonen van de arbeiders van het garagebedrijf (PC 112) gebeurt door he

Loonaanpassingen op 1 januari 2021 Effectieve lonen voor de arbeiders van de ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het uurloon hoger is dan het minimumuurloon van de sector, wordt, naast de verhoging van het effectieve uurloon van 1,1% - CAO 13/11/2019 . Verhoging mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon/en of andere voordelen die in 2020 op. 01/01/2021: Index : Vorige lonen x 1,0095 (A) 01/12/2020: Andere : Enkel van toepassing op werkgevers: - wiens arbeiders aangesloten zijn bij een sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders en - wiens bedienden in dezelfde ondernemingsactiviteit geen of ongunstiger pensioenregeling hebben Lonen en loonkost. Binnen de voedingsindustrie gelden sectorale minimumlonen die werkgevers dienen te respecteren. Op 1 januari van ieder jaar worden de sectorale en reële lonen en een aantal premies in de voedingssector geïndexeerd. Bovenop de brutolonen betalen werkgevers de patronale bijdragen (of werkgeversbijdragen) van toepassing in de.

De indexsprong bestaat uit een tijdelijke neutralisatie van het systeem van loonindexering. De Regering heeft in april 2015 beslist tot een indexsprong. Dit betekent dat een nieuwe referentie-index werd gecreëerd vanaf die datum, en dat er moet gewacht worden op een volgende overschrijding van de drempel vooraleer de lonen opnieuw kunnen geïndexeerd worden Je loon van februari 2021 zal stijgen met 0,77 % ten opzichte van je loon van januari 2021 Loonindexering 2021 pc200. Voor PC 200 indexeren de barema's, de reële lonen en het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen op 1 januari 2020 met 0,80 % Het indexatiesysteem van PC 200 is van toepassing op alle werknemers die onder dit paritair comité vallen. Het definitieve indexpercentage is net bekend gemaakt en bedraagt 0,80%. Concreet betekent dit dat de bruto lonen vanaf 1 januari 2020 met 0,80% zullen stijgen Verwachte indexering PC 200 januari 2020: +0,80% In januari van. De overschrijding van de spilindex is momenteel voorzien voor december 2021 (basis juni 2020). Dit betekent dat de sociale uitkeringen, zoals de werkloosheidsuitkeringen en sommige lonen in de non-profitsector in 2021 niet moeten aangepast worden. CO2-solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens . Deze bijdrage is voor uw rekening. Het bedrag van de CO2-solidariteitsbijdrage is gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer van de maand september 2020 en wordt op 1 januari 2021 aangepast.

Lijst indexaties en loonaanpassingen januari 2021 - Nieuw

Ondernemen 18 mei 2021 Loonakkoord: coronapremie tot 500 euro De topministers van de regering De Croo hebben een voorstel tot loonakkoord bereikt. In ondernemingen met goede economische resultaten tijdens de coronacrisis kunnen werknemers een premie tot 500 euro netto krijgen. Goed resultaten. De vakbonden kunnen hierover verder onderhandelen op ondernemingsniveau. Er is niet bepaald hoe hoog. Men spreekt dan van loonindexering. De loonaanpassingen zijn op die manier gespreid in de tijd. Loonaanpassing . De automatische aanpassing van de lonen aan de index is niet bij wet maar via sectorale cao's geregeld. Daarom wordt de indexering niet voor iedereen op hetzelfde moment doorgevoerd. In sommige sectoren worden de lonen op vaste tijden aangepast aan de index. Dat verschilt van.

Lonen arbeiders aangepast op 1 januari 202

 1. Op 9 juni 2021 gepubliceerd / Digital, Dit zorgt voor een toegenomen inflatierisico wat voor ons land met zijn systeem van automatische loonindexering makkelijk kan leiden tot een loon-prijsspiraal. In die context heeft de regering in haar bemiddelingsvoorstel de sociale partners de opdracht gegeven een oplossing te zoeken voor een aantal andere belangrijke socio-economische problemen.
 2. De onderstaande inflatievooruitzichten van juni 2021 tot december 2022 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot mei 2021 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 25 mei 2021. De olieprijs zou gemiddeld 66 dollar per vat bedragen in 2021 en 65 dollar per vat in 2022. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op.
 3. g als op sectoraal niveau (paritair comité) worden gesloten. Om vanuit een stevige machtspositie over de barema's te kunnen onderhandelen, roepen.
 4. De automatische loonindexering is van toepassing op de lonen van alle overheidspersoneel en van 5 De paritaire comités voor de arbeiders in de bouwnijverheid en voor de arbeiders en bedienden in de productie van papier en karton sluiten elke verlaging van de lonen uit. Het paritaire comité voor de arbeiders in de verwerking van papier en karton beperkt negatieve indexeringen. Het.

Loonsindexering Houthandel Algemene Centrale - ABV

De lonen van de arbeiders PC 124 blijven ongewijzigd op 1 januari 2021, bedienden PC 200 zien loonindexering van 0,95% tegemoet. De lonen van de bouwvakarbeiders (PC 124) blijven ongewijzigd op 1 januari 2021. Aangezien de formule voor de driemaandelijkse aanpassing van de lonen aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex een negatief. De arbeiders in de bouwsector (PC 124) genieten een sectoraal pensioenplan. Misschien hebben de bedienden in de administratie of de planning van het bedrijf geen of een minder gunstig pensioenplan. Voor hen komt er dan in de plaats van de maandelijkse loonstijging een verplichte tijdelijke jaarpremie, als aanloop naar een toekomstig aanvullend pensioen. Andere loonsverhoging of gelijkwaardig.

De Stem van de Arbeiders - Jaar 2020. Jaar 2019 (Nr 87 tot 97) Jaar 2018 (Nr 78 tot 86) Jaar 2017 (Nr 68 tot 77) Jaar 2016 (Nr 58 tot 66) Jaar 2015 (Nr 49 tot 57) Jaar 2014 (Nr 39 tot 48) Jaar 2013 (Nr 33 tot 38) Hoofdartikel; Nieuws; Abonnement. Contact; FR. Sub menu. Alle lonen moeten omhoog! 10/05/2021. Een coronapremie van maximaal 500 euro, uitbetaald in de vorm van consumptiecheques. 12-6-2021 00:00. Actueel. Vragen en antwoorden coronacrisis. 9-4-2021 11:41. Aflevering 4: De Monitor Brede welvaart. Over hier, nu en later. 28-5-2021 16:12. Iets meer faillissementen in mei. 11-6-2021 06:30. In week 22 opnieuw oversterfte. 11-6-2021 00:00-2,5 % Productie industrie 2,5 procent lager in november . 10-6-2021 06:30. Omzetontwikkeling personenvervoer opnieuw negatief. 10-6-2021.

Arbeiders van de categorieën 8 die recht hebben op een verhoogde dagvergoeding en arbeiders van categorieën 8 tot 8C: toekenning ecocheques 0,83 EUR per gepresteerde dag. Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere netto maatregel voorziet. Arbeiders van categorie 8D en 8E: geen recht meer op ecocheques (0,00 EUR). 127.0 Of wil je gewoon extra informatie? Dankzij ons dossier heeft loonindexering geen geheimen meer voor jou! Hoeveel steeg jouw loon vorig jaar? Goede tijden, slechte tijden zelfs in deze uitzonderlijke coronatijden kregen we loon naar werken en steeg ons brutoloon. Hoe zat het met jouw loon vorig jaar? Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over? Van je brutoloon worden bijdragen voor de. Op 21 januari 2021 werd een nieuwe CAO afgesloten, die duidelijkheid schept voor de arbeiders en de werkgevers van de taxisector in Vlaanderen onder het nieuw decreet IBP van 2019. Naar aanleiding van het Vlaams decreet van 2019 over het individueel bezoldigd personenvervoer (in voege getreden op 1 januari 2020) en de overstap van de bedrijven. Geschreven: maandag 31 mei 2021 10:46 Bij het telecombedrijf CommScope in Kessel-Lo (Leuven) zijn 305 jobs bedreigd (241 arbeiders en 64 bedienden). Op een bijzondere ondernemingsraad werd een intentie tot herstructurering aangekondigd. De belangrijkste reden, volgens de directie, is de snel veranderende telecommarkt. Vanaf 2023 zou de site in.

LONEN ARBEIDERS PC 140.03 Jaarlijks, op 1 januari, worden de lonen voor de arbeiders uit PC 140.03 aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. De baremalonen worden op 1 januari 2020 geïndexeerd met 0,88%. De werkelijk betaalde lonen boven barema worden verhoogd met hetzelfde bedrag. Onderstaand vind je de nieuwe baremalonen geldig vanaf 1 januari 2020. RIJDEND PERSONEEL. De officiële indexcijfers van de volgende maand zullen op 29 juni 2021 in de namiddag beschikbaar zijn op statbel.fgov.be. De volgende spilindexen van de chemische industrie basis 2013=100 zijn: 110,66, 112,87 en 115,13. De spilindexcijfers zijn dezelfde voor de arbeiders en voor de bedienden De jaarlijkse indexering van de effectieve lonen van de arbeiders van het PC 111.1&2 en de bedienden van het PC 209 bedraagt 1,01 % in juli 2020. Ook de effectieve lonen van de arbeiders van PC 111.3 - Montage en Kranen worden met eenzelfde percentage aangepast U vindt hieronder de volgende baremaschalen voor de arbeiders werkend in een 38 uur, een 39 uur en een 40 uur week alsook de sectorale minimum barema's voor arbeiders en jobstudenten in PSC 149.01. Psc 149 01 Loonbarema 38U PDF, 134.25 K

Loonindexering Bosontginningen Algemene Centrale - ABV

 1. De indexering van de lonen vanaf 1 januari 2021 zal waarschijnlijk iets hoger uit te vallen. Op basis van de huidige prognose van de gezondheidsindex voor december 2020, zouden bedienden die onder PC 200 vallen in januari 2021 een loonindexering van 0,99% krijgen. Je houdt (iets) meer over van je brutoloo
 2. Loonschalen 01/2021 Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095. Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2021. Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro. Sectorinformatie. Covid-19 Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids (gemeenschappelijke verklaring van de sociale partners pc 200) Cao's Alle CAO's van paritair comité 200. Loonschalen De loonschalen van.
 3. Loonschalen 01/2021 Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095. Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2021. Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro. Home > Sectorinformatie > Loonschalen. Loonschalen. Raadpleeg hier de loonschalen die van toepassing zijn op de bedienden van paritair comité 200. De vermelde bedragen zijn brutolonen. Actuele loonschalen. Loonschaal I - 01/2021.

HR Alert | Real Time News for Human Resource Governance. Hoe je méér kan geven dan de loonnorm. HR News. Loon en arbeidsvoorwaarden. Overheidsbeleid. Index. 26/05/2021. Er bestaan volstrekt wettelijke manieren om de koopkracht van jouw medewerkers sterker te doen stijgen dan de loonnorm van 0,4% gespreid over twee jaar Nu er een ontwerp van Interprofessioneel Akkoord (IPA) voor 2011 en 2012 werd bereikt, komen de eerste reacties binnen: Werkgeversvereniging VKW-Limburg is alvast blij met de loonmatiging en het onderzoek naar de aanpassing van de automatische loonindexatie. Gelukkig kunnen we onze concurrentiekracht vrijwaren door nu af te spreken dat er bovenop de automatische loonindexering weinig of. Ook arbeiders die meer dan 30 dagen economisch werkloos zijn, krijgen voortaan de vergoeding van € 2 per dag. Maar de werkgever kan de terugbetaling van deze aanvullende werkloosheidsvergoeding door het Sociaal Fonds slechts aanvragen in het geval van economische redenen en tot maximum € 60 per persoon per jaar waarin geen regeling van loonindexering bestaat Voor de arbeiders van de ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het uurloon hoger is dan het minimumuurloon van de sector, wordt, naast de verhoging van het effectieve uurloon zoals voorzien in 1.1., - het uurloon (referentie 31/12/2018 ) verhoogd met 1,98% op 1/1/2020 mits verrekening van effectieve . déduction.

Voor de werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van Wie het maandloon hoger is dan het minimumloon van de sector, wordt het maandloon op 1 januari 2021 verhoogd met 1,44% met een maximum van € 48, mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2020 op ondernemingsvlak zijn toegekend 2021* Adisys Corporation (vertegenwoordigd door Ashok K. Jain) 2020* Hilde Laga (1) 2021* Frank Donck (1) 2020* Kurt Verheggen. General Counsel (1) onafhankelijke bestuurders // * Datum waarop het. Arbeiders: Bijwerking: 1: Geldigheidsduur: Vanaf 01/01/2011 tot 31/12/2012 : Datums: Datum CAO Datum KB Datum BS Datum Besluit; 10/10/2011: 20/12/2012: Sectorakkoord 2011-2012 Lees eerst even dit Om de twee jaar worden er in de sectoren onderhandelingen gevoerd tot afsluiting van een zgn. sectorakkoord Dit akkoord legt de loon- en arbeidsvoorwaarden vast voor de komende twee jaar. Voor. Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het.

Ontwikkeling cao-lonen - CB

Elektriciens (PC 149

Index & Loon SD Wor

 1. 5 maart 2021 5 februari 2021 by horvalwvl. Categories Voedingsnijverheid. Nog eventjes de indexeringen van de lonen in de sectoren op een rijtje. 12 januari 2021 by horvalwvl. Op 1 januari 2021 indexeren de lonen in volgende sectoren: PC 118 - Voedingsnijverheid: +1,00%; PC 119 - Handel in voedingswaren: +0,95%; PC 144 - Landbouw: + 1,00%; PC 145 - Tuinbouw: +1,00%; PC 302 - Horeca.
 2. Het Belgische systeem van automatische loonindexering —de aanpassing van de lonen aan de inflatie van de consumptieprijzen— is uniek in de wereld. Maar in.
 3. Wat het statuut arbeiders en bedienden betreft, is afgesproken tegen eind 2012 een definitieve regeling uit te werken voor het ontslag, waarvan nu al enkele hoofdlijnen vastliggen. Zo zal de opzeg.
 4. Acerta: de kracht van mensen. Onze partner-klanten, daar gaan we voor. We zorgen en ontzorgen zodat jij - als starter, zelfstandige, werkgever of boekhouder - in elke fase van je groeiproces maximaal kan inzetten op je eigen kracht en die van je medewerkers. Geen resultaten gevonden

Door Griet Daminet op 07 juni 2021 | Lees verder. Alle blogberichten. Eerstvolgende opleidingen. 14 jun. Sociale Actua . 24 jun. Supervisie vertrouwenspersoon: De informele interventies in de praktijk (ism NCOI Learning) 1 jul. Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept (ism NCOI Learning) 5 jul . EHBO - Hulpverlener. 26 aug. Vertrouwenspersoon: basisopleiding (5 dagen. Het salarisbudget voor arbeiders, bedienden en kaderleden stijgt dit jaar met respectievelijk 2,6 en 2,9 procent. Ook voor 2012 wordt een verhoging verwacht van 2,8 procent in de lonen van zowel arbeiders als bedienden. Dat blijkt uit de 25ste 'Salary Increase Study' van HR-adviseur Aon Hewitt bij 9324 bedrijven en organisaties in meer dan 90 landen. Ook onze belangrijkste handelspartners. 15 MAART 2021 Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en de bedrijfswereld over loonopslag. Die onderhande- lingen zitten nu echter muurvast. Werkgevers blijven vast-houden aan een zeer beperkte loonsverhoging van maxi-maal 0,4%. Ze beroepen zich hiervoor op de loonnormwet van de regering Michel uit 2017. Een wet waarvoor ze zelf de pen vasthielden en die vol sjoemelsoftware zit. In ruil voor.

Loonaanpassingen op 1 januari 2021 Group

 1. Loonschalen 01/2021 Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095. Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2021. Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro. Home > Sectorinformatie > CAO's. CAO's. Raadpleeg hier alle CAO's van paritair comité 200 in chronologische volgorde. cao betreffende opleiding - verlenging registratieperiode Datum ondertekening: 8 oktober 2020: cao betreffende.
 2. 11 procent van de werknemers die zich begin 2010 aan een negatieve loonindexering mochten verwachten, ontsnappen aan een lager loon. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-dienstengroep Acerta. De negatieve inflatie betekende voor heel wat sectoren dat de lonen begin 2010 zouden dalen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de 300.000 werknemers die vallen onder het ANPCB, maar ook voor de.
 3. Voorstel van loonakkoord voor arbeiders metaalsector. Vakbonden en werkgevers hebben op 17 mei 2011 een voorstel van akkoord bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de 150.000 arbeiders uit de sector van de metaal-, machine- en elektrische bouw voor de periode 2011-2012
 4. 1. Loonindexering Begin 2017 bezorgde de loonindexering bedienden in het PC 200 een loonopslag van 1,13%. PC 200 is er voor wie vooral intellectuele arbeid verricht en onder geen enkel ander PC.
 5. imumloonschaal zal een onderdeel vormen van de sectorale onderhandelingen 2021-2022. 6. Eindeloopbaan (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) CAO SWT vanaf 59 jaar lange loopbaan 40 jaar mits 10 jaar anciënniteit in de onderne
 6. Garagebedrijven (PC 112) Het garagebedrijf is een ruim te nemen begrip. Zoals te verwachten, dekt het de gewone garages die zich bezighouden met de inkoop, de verkoop, de reparatie en het onderhoud van motorvoertuigen. Daarnaast is het begrip ook van toepassing op carwashes, bandenspeciaalzaken, exploitatie van parkings,.

Loonindexaties - EASYPAY GROU

Automatische loonindexering Economie. Problemen met registreren of reageren op de berichten? Een verloren wachtwoord? Gelieve een mail te zenden naar [email protected] met vermelding van je gebruikersnaam. Politics.be > Themafora > Economie: Automatische loonindexering Gebruikersnaam: Mij onthouden? Wachtwoord. Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen, stelde de Limburgse werkgeversorganisatie VKW bij de start van de discussie over de loonnorm. Ze roept op om de volgende jaren de loonindexering over te slaan! Hoewel ze dit waarschijnlijk niet zal behalen, is het duidelijk dat de patroonsorganisaties het onderste uit de kan willen De impact van de automatische loonindexering op de koopkracht en werkgelegenheid. Bas Aarle. Joep Konings. Bas Aarle. Joep Konings. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 21 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. De impact van de automatische loonindexering op de koopkracht en werkgelegenheid. Naast de bedienden van PC 200, dat een diverse groep van sectoren vertegenwoordigt, gaat het ook om de werknemers uit de voedingsnijverheid (+2,10 procent), de handel in voedingswaren (+2,16 procent), de primaire sector (+2,10 procent) of arbeiders en bedienden in de horeca (+2,10 procent).'Een loonindexering van +2,16 procent beperkt helaas de marges van werkgevers om individuele. 30 maart 2021 Zeven op de tien technologiebedrijven zijn getroffen door de nationale stakingsdag van ACV en ABVV. Bij dertig procent van de technologiebedrijven bedraagt het verlies van activiteit zelfs meer dan vijfenzeventig procent. Onder hen industriële bedrijven met verschillende honderden arbeiders. Dat blijkt uit cijfers van Agoria, de federatie van de technologische sector in ons land.

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over een nieuwe index die de lonen minder sterk moet doen stijgen. Een wondermiddel is het niet. Het systeem van de automatische loonindexering blijft nadelig voor de concurrentiepositie van onze bedrijven In zijn 1 mei-toespraak heeft de algemeen secretaris van de christelijke vakbond ACV, Claude Rollin, gewaarschuwd dat er niet geraakt mag worden aan de automatische loonindexering De sociale partners hebben nog andere katten te geselen met de loonmatiging en de loonindexering. Een onderhandeling over een eenheidsstatuut zal dus niet in een sereen klimaat verlopen. Bovendien zijn sommige vakbonden niet geneigd aan de onderhandelingstafel aan te schuiven. Ze denken alles te winnen bij het verstrijken van de 'vervaldatum'. Dan wordt het onderscheid tussen arbeiders en.

Lonen en loonkost Fevi

België is een absolute koploper in Europa als het over de kosten voor werkgevers gaat. Uit een onderzoek van studiebureau Deloitte blijkt dat arbeiders nergens zo duur zijn als in ons land. Voor. SP.a of Vlaams Belang? GitHub Gist: instantly share code, notes, and snippets 2% meer loon vanaf juni 2017 voor werknemers PC 330. 2% meer loon vanaf juni 2017, dat is goed nieuws! Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een cadeautje van je werkgever. Ook de regering heeft niet ineens besloten dat jij meer moet verdienen. Je loon gaat er met 2% op vooruit dankzij de index

Indexsprong - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid

Charles Henri Joseph Wauters (Roost-Krenwik, 8 november 1875 - Ukkel, 30 juni 1929) was een Belgisch professor, journalist en socialistisch politicus. Als minister bewerkstelligde hij verschillende sociale hervormingen, waaronder de invoering van de loonindexering (1920) en de uitbreiding van het ouderdomspensioen (1920) en de achturendag (1921)

 • Coinsilium stock.
 • Darf mein Haus fotografiert werden.
 • Vontobel Mini Future.
 • Videos die du dir angesehen hast löschen Facebook.
 • Baumesse Schweiz 2021.
 • REMAX Immobilien Angebote.
 • Luftvägsinfektion.
 • ASUS B250 Mining Expert BIOS.
 • Peugeot Partner 2019.
 • Poker hands ranking.
 • La Fiesta Casino 50 Free Spins.
 • Ether One Metacritic.
 • TypeScript get all type values.
 • Royal Spice Pfeffer.
 • Sadullah Yalcin.
 • Satilmis Ersintepe ervaringen.
 • Binance 5x symbol.
 • Mendeley Zotero EndNote.
 • Stock chart comparison.
 • J.P. Morgan Dividende Auszahlung.
 • Tesla Bitcoin Umwelt.
 • GW2 Forum down.
 • Nike com Store gift card.
 • NSA logo.
 • SDAX Vergleich.
 • PayPal spending limit.
 • HyperX Alloy FPS RGB Tenkeyless.
 • Dice STL.
 • Auto Ankauf Schweiz.
 • GRIN Kryptowährung Kurs.
 • ETH balance in parent account insufficient for network fees.
 • 24h Volumen Krypto.
 • Lbtc mining pool.
 • Preis der Besten 2021 Voltigieren.
 • Alitalia Cargo.
 • Baader Bank aktienhandel öffnungszeiten.
 • Varför rasar SBB.
 • Crypto exchange fees.
 • Kraken mit Fidor verknüpfen.
 • Apex Mirage Synchronsprecher Deutsch.
 • RTX 3080 Ti memory.